آخرین اخبار مدارس


18 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 آذردبستان دخترانه سما

13 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 بهمندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه بختیاری

مسابقه: پرتاب وزنه

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه بختیاری

مسابقه: دو 600 متر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تیم بسکتبال

مسابقه: بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستی احمدوند

مسابقه: پرتاب نیزه

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

شیوا مهربان چیه

مسابقه: دو 600 متر

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستی احمدوند

مسابقه: 300 مانع

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

زهرا لرستانی

مسابقه: انفرادی پرش طول

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستی احمدوند

مسابقه: دو و میدانی تیمی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زهرا لرستانی

مسابقه: انفرادی 100 سرعت

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تیم بسکتبال

مسابقه: بسکتبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستی احمدوند

مسابقه: رله امدادی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

مهسا قياسي

1386/04/31

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راحله احمدوند

1382/04/23